தேவராளனின் ஆட்டம் பாடல் ஆட்டமா இல்லை இது இசைபுயலின் இசையின் வெறியாட்டமா...
தேவராளன் ஆட்டம்
Advertisment

பாடல்: தேவராளன் ஆட்டம்
படம் : பொன்னியின் செல்வன் (2022)
இசை : A.R.ரஹ்மான்
பாடகர்: யோகி சேகர்
பாடல் வரிகள்: இளங்கோ கிருஷ்ணன்

டம் டம் டம் டம் டம் டமரே
டம் டம் டம் டம் டம் டமரே
டம் டமடம் டம் டமரே..

செக் செக் செக் செக் செக்
செக் செக் செக் செக் செக்
செக் செக் செக செகபண
செக் செக் செக செகபண
செக் செக் செக் செக் செக்
செக் செக் செக செகபண
பொட் பொட் பொட் பொட்
பொட் பொட் பொட் பொட்
பொட் பொட் பொட் பொட்
பட் பட் பட் பட் பட் பட்
பட் பட் பட் பட் பட் பட்
பட் பட் பட் படவென
பட் பட் பட் படவென
பட் பட் பட் படவென
பட் பட் பட் படவென

ஊன் பற்ற கேட்ட உடலை
வான் பெற்று கெட்டொழிக்கவே
ஊன் பற்ற கேட்ட உடலை
வான் பெற்று கெட்டொழிக்கவே
உன்பற்ற கேட்ட உடலை
வான்பெற்று கெட்டொழிக்கவே

டம் டம் டம் டம் டம் டமரே
டம் டம் டம் டம் டம் டமரே
டம் டமடம் டம் டமரே..

சூடானது சூடானது சூடானது யுத்தம்
சூடானது சூடானது சூடானது ரத்தம்
போராடுது போராடுது போராடுது சித்தம்
தீராதது தீராதது தீராதது வெறிச்சத்தம் (ரத்தம்!)

சூடானது சூடானது சூடானது யுத்தம்
சூடானது சூடானது சூடானது ரத்தம்
போராடுது போராடுது போராடுது சித்தம்
தீராதது தீராதது தீராதது வெறிச்சத்தம் (ரத்தம்!)

கொத்துப்பறை கொத்துப்பறை கொத்துப்பறை கொட்டு
ரத்தசெறு ரத்தசெறு ரத்தசெறு வெட்டு
கொட்ட பகைகொட்ட பகைகொட்ட பகை வெட்டு
துட்டச்செயல் துட்டச்செயல் துட்டச்செயல் கட்டு

செறுவேட்டலை பேசிடுதே, மனுக்கேட்டுனை ஓதிடுதே
ஒரு தாட்சிணி தீயுடனே, அதை ஆற்றிடவா பேயனே

டம் டம் டம் டம் டம் டமரே
(துட்டச்செயல் துட்டச்செயல் துட்டச்செயல் கட்டு)
டம் டம் டம் டம் டம் டமரே
(துட்டச்செயல் துட்டச்செயல் துட்டச்செயல் கட்டு)
டம் டமடம் டம் டமரே
(துட்டச்செயல் துட்டச்செயல் துட்டச்செயல் கட்டு)

செறுவேட்டலை பேசிடுதே, மனுக்கேட்டுனை ஓதிடுதே
ஒரு தாட்சிணி தீயுடனே, அதை ஆற்றிடவா பேயனே

டும் டும் டும் டும் டும் டும்
டும் டும் டும் டும் டும் டும்
டும் டும் டும் (டுகு டுகு டுகு)
டும் டும் டும் டும் டும் டும்
டும் டும் டும் (டுகு டுகு டுகு)

செங்குருதி சேயோனே, வங்கொடிய வேலோனே
(டுகு டுகு டுகு)
செவ்வலறி தோளோனே, என் குடிய காப்போனே
[டும் டும் டும் (டுகு டுகு டுகு)]

கடம்பா இடும்பா முருகா
கதிர்வேல் குமரா மருதா
துடிவேல் அரசர்க்கரசே
வடிவேல் அருள்வாய் மலர்வாய்!
டும் டும் டும் (டுகு டுகு டுகு)

மாமழை பெய்திடுமா? மாநிலம் ஓங்கிடுமா?
ஒப்புகழி தங்கிடுமா? கைகளும் ஓங்கிடுமா?

வருண்டா கோடடா எடுடா
வருவாய் தருவாய் உடனே
செக செக செக செகவென
செந்நிற குருதியை கொட்டு!

வருண்டா கோடடா எடுடா
வருவாய் தருவாய் உடனே
செக செக செக செகவென
செந்நிற குருதியை கொட்டு!

மாமழை பெய்திடுமா? மாநிலம் ஓங்கிடுமா?
ஒப்புகழி தங்கிடுமா? கைகளும் ஓங்கிடுமா?

கொட்டுப்பறை கோட்டெழுந்திட
சுட்டுப்பகை கெட்டழிந்திட
கொச்சக்குடி பட்டதொருவனின்
ரத்தத்தினை கொட்டி பலியிடு
சுட்ட பலி கேட்டாள் சங்கரி
ரத்தத்தினை கொட்டி பலியிடு
வேந்தன் குடி கேட்டாள் பூதவி
ரத்தத்தினை கொட்டி பலியிடு
இளையோன் தலை கேட்டாள் பைரவி
ரத்தத்தினை கொட்டி பலியிடு

கொட்டுப்பறை கோட்டெழுந்திட
சுட்டுப்பகை கெட்டழிந்திட
கொச்சக்குடி பட்டதொருவனின்
ரத்தத்தினை கொட்டி பலியிடு
சுட்ட பலி கேட்டாள் சங்கரி
ரத்தத்தினை கொட்டி பலியிடு
வேந்தன் குடி கேட்டாள் பூதவி
ரத்தத்தினை கொட்டி பலியிடு
இளையோன் தலை கேட்டாள் பைரவி
ரத்தத்தினை கொட்டி பலியிடு…

[பலிகொடு பலிகொடு பலிகொடு
பலிகொடு பலிகொடு பலிகொடு
பலிகொடு பலிகொடு பலிகொடு…

Advertisment

Leave a Replay

Advertisment

Recent Posts

Advertisment

Follow Us

Other Posts

Advertisment

Related Posts